Litá podlahová směs BOXIT

 Kontakt: mobil - 602 311 188, E – mail : boxit@boxit.cz

Použití

Litá podlaha BOXIT se používá podle ČSN 74 4505 pro interiéry stavebních objektů jako tvrdá pochůzná i pojízdná. Může samotná tvořit nášlapnou vrstvu nebo být podkladem pro nášlapnou vrstvu z jiných materiálů (PVC, textil, korek apod. ) a to lepených nebo volně položených. Podlaha z Boxitu je vhodná pro rodinné domky, garáže , sklady, dílny, výrobní haly, zemědělské objekty (stáje, vepříny).

Zaručované vlastnosti

Pevnost v tlaku - třída B 20 podle ČSN 73 2400 (C16/20 podle ČSN P ENV 206).

Pevnost v tahu za ohybu - min. 2,5 MPa (ČSN 73 1318).

Objemová hmotnost - min 2200 kg.m-3.

Součinitel tepelné vodivosti - 0,5 až 0,7 Wm-1K-1.

Drsnost povrchu podle ČSN 73 2520 tab. 1 - možný rozsah hd = 20 až 320 mm, běžně hd = 40 až 160 mm (záleží na úpravě při zpracování).

Vlhkost dodávané suché směsi - průměrně 5%.

Odolnost proti chemickým látkám a biologickým vlivům je obdobná jako u betonu.

Aktivita Ra226 směsi je nižší než 120 Bq/kg a vyhovuje Vyhlášce MZČR č. 76/91.

Postup přípravy

Směs Boxitu se za sucha promíchá s cementem třídy 32,5 druhu II podle ČSN P ENV 197-1 v hmotnostním poměru 3 díly Boxitu a 1 díl cementu. Poté se přidá voda v množství, které zajistí dosažení vlhké konzistence směsi (asi 20 s VeBe podle ČSN 73 1312 t.j. rozhraní stupňů V1 a V2 podle ČSN ISO 4103, je to stav, kdy směs v dlani tvoří hrudku a nemaže se. Doporučujeme udělat směs vlhčí a budete mít jistotu, že se spojila v celé ploše s podkladem a je homogenní ( bez bublinek vzduchu). Takto připravená Boxitová směs se nanáší v rovnoměrné vrstvě (doporučuje se v minimální tloušťce 40 mm) na upravený podklad, řádně se zhutní pěchováním (nejlépe ocelovým pěchem hmotnosti 5 až 10 kg) tak, aby hutnost byla v celé vrstvě podlahy stejná. Pak se srovná do roviny latí. Povrch se upraví podle požadavku dřevěným nebo ocelovým hladítkem s případným současným zasypáváním cementem. Zhutnění je nutné věnovat zvláštní pozornost, hlavně na něm závisí výsledná pevnost.

Úprava povrchu podkladu

Podlahovou směs BOXIT je vhodné pokládat na hrubý, ztvrdlý, navlhčený podkladní beton (stáří nejlépe několik dni). Pokud jako podklad slouží starší betonová podlaha, pak je třeba ji řádně očistit a navlhčit tak, aby povrch byl matný nasáklý vodou (voda nesmí zůstávat na povrchu a vytvářet souvislé plochy). Očištění podkladu je vhodné provést otryskáním, což zároveň zvýší drsnost. Pevnost betonu podkladu nemá být menší než 20 MPa . Vždy doporučujeme použít speciální disperzi pro dokonalé spojení podkladu s novou Boxitovou podlahou ( např. Sokrat). Zlepšení spojení Boxitové podlahy s podkladem lze dosáhnout také opatřením podkladu tenkou vrstvou cementové kaše, popř. z vhodné sanační cementové hmoty . Zhotovenou podlahu je nutné ošetřovat podle ustanovení ČSN 73 2400, kap. 11 a 12. Vlhčení je třeba věnovat mnohem větší pozornost než u betonu, Boxitová podlaha rychle tvrdne, proto mnohem více saje a má tedy větší sklon k zaprahnutí.

Vydatnost

Na 1m2 hotové podlahy při tloušťce 40 mm se spotřebuje asi 60 kg směsi BOXIT a 20 kg cementu . Z 1 tuny směsi BOXIT tedy lze zhotovit nejméně 16,5 m2 podlahy.

Spád podlahy

V běžných případech se podlaha zhotovuje vodorovně obdobně jako podlaha betonová. Ve stájích pro hovězí dobytek se doporučuje spád 4 až 5 % ( 4 až 5 cm na 1 m ), ve vepřínech 5 až 6 % ( 5 až 6 cm na 1 m).

Dilatace

Dilatační celky se navrhují podle ČSN 74 4505 a ČSN 73 1201 Příloha 6 jako u betonových ploch.

Dodávání

Podlahová hmota BOXIT se dodává v igelitových pytlích po 25 kg na EUR paletách po 1 tuně zpevněné smršťovací folií. Na dlouhý kamion se nakládá 24 tun.

Cena

1 t směsi BOXIT - 2 600,- Kč bez DPH v Kájově včetně palety. Cena se stanovuje dohodou, daň z přidané hodnoty tvoří 21 % tj. 546 Kč. Při odběru nad 100 tun lze dohodnout slevu až 3 %.

 

Copyright © 2008 Boxit s.r.o.
Naposledy změněno: 12. 01. 2015